groepen
Informatie
Nieuws

MR notulen 23-11-2015

Aanwezig:   Wilbert, Michiel, Maarten, Kim, Ans, Marga
Afwezig:     Nienke M.

 • Welkom
 • Voorstel vergaderschema

Onder voorbehoud worden vergaderingen op datums in maart en mei overgeslagen.

 • Mededeling directie

Concept van de FER (Fusie effect rapportage ) is gereed. Betreffende locaties is bekend dat 12 januari een matrix met kosten van de diverse onderzoeken aangeboden wordt aan de Raad. Hierin worden alle 4 locaties meegenomen: de Weert , Troubadour, Theo Scholte en de Els.

 • Stand van zaken m.b.t. de fusie

FER -> zie hierboven
Enquête schooltijden : Deze zijn inmiddels afgenomen op de Troubadour en de      Weert. Vooralsnog zijn dus tussenstanden bekend.

 • Troubadour => 78% voor continue-rooster  en 75% voor woe-middag vrijdag.
 • De Weert =>  100 voor continue-rooster en 75 % voor woe-middag vrij.
 • Theo Scholteschool doet enquête deze week

Locatiekeuze: Er is een brief richting gemeente verstuurd namens de 3 scholen met de vraag om een reactie betreffende planning en milestones m.b.t. het vervolgtraject.

 • GMR

Maarten geeft toelichting op rondgestuurde documenten m.b.t. de cao voorstellen. Een aantal vragen zijn rondgestuurd en een aantal aspecten zijn van een andere kleur voorzien. De personeelsgeleding van de MR wordt gevraagd hierop feedback te geven aan de GMR.

 • Communicatie MR algemeen/fusie

Zoals beschreven is de FER in concept gereed en zal in februari definitief worden. Begin maart volgt dan de besluitvorming met  de MR en medio maart wordt dit definitieve besluit door Keender aan de ouders gecommuniceerd.

De MR vind dat deze milestones gecommuniceerd dienen te worden met de ouders.  Maarten schrijft een stukje voor de nieuwsbrief.

 • Nieuw MR-lid oudergeleding

Wilbert wil in principe eind dit schooljaar stoppen en vraagt of de MR wil beginnen met een wervingsactie voor een nieuw lid (oudergeleiding). Echter een nieuwe school start hoogstwaarschijnlijk met een nieuwe MR waarin niet alle oud-leden zitting kunnen nemen. Hierdoor is besloten dat Wilbert B. nog meedraait tot dit volgend schooljaar zover is.

 • Rondvraag en sluiting

Michiel vraagt onder welke “noemer” de nieuwe school straks beschreven zal worden. Het antwoord is “informele samenwerkingsschool” zoals is dit gebruikelijk is.

 

 

CONTACT

De Troubadour
Bartokstraat 56
7482 TW Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 27 13
Verstuur mail